Atıksu Deşarj Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İdarenin sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun zararlı suların tasfiyesine ve kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddelerin tespitine ilişkin hususları düzenleyen 19 ve 20 nci maddelerine ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı, geçiş ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevredir.

b) Arıtma çamuru: Atıksu arıtma/ön arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize olmuş çamurdur.

c) Arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine ve/veya alıcı ortama boşaltılmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü tesistir.

ç) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.

d) Atıksu: Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sulardır.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

e) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon şebekesi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamıdır.

f) Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin biri veya birkaçıdır.

g) Atıksu arıtma bedeli (AAB) : Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamadan İdareye ait altyapı tesislerine endüstriyel atıksularını veren işletmeye tahakkuk ettirilen endüstriyel atıksu arıtma ve/veya bertaraf işlemi bedelidir.

ğ) Atıksu kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel suları taşıyan kanallardır, birleşik sistemde ise bu atıksulara ilaveten yağmur sularını da birlikte taşıyan kanallardır.

h) Atıksu kirlilik katsayısı (K): Atıksuya ait kirlilik katsayısıdır.

ı) Atıksu toplama havzası: Atıksuların toplandığı ve sınırları teknik çalışma sonucu belirlenmiş alandır.

i) Bağlantı kanalı ( Rabıt ): Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine taşıyan parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasındaki kanaldır.

j) Birim fiyat (B) : (KSUB birim fiyatı X 0,15) TL/m3.

k) Cn : İki numunedeki en yüksek parametre değerlerinin ortalama konsantrasyonu (mg/lt) dur.

l) Ct : Tablo I’de verilen konsantrasyon değeri (mg/L) dir.

m) Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmi (m3/gün ) dir.

n) Debimetre: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini ölçen ve kayıt yapabilen cihazdır.

o) Deşarj: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltılmasıdır.

ö) Deşarj izin belgesi (DİB): Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere verilen belgedir.

p) Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksulardır.

r) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksulardır.

s) Foseptik: Atıksuların toplanması için yer altına yapılmış sızdırmaz haznedir.

ş) Gayri sıhhi müessese ruhsat (GSMR) görüşü: Bu Yönetmelikteki şartları sağlayan işletmeye İdare tarafından verilen görüştür.

t) Gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme sistemi: Standartları 06/06/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge’de belirtilen sistemdir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

u) İçmesuyu havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgedir.

ü) İdare (İSKİ) : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür.

v) İş termin planı: Endüstriyel atıksu kaynaklanan işletme tarafından Yönetmelikte belirtilen kanalizasyon şebekesine deşarj standartlarını sağlamak için yapılması gereken atıksu ön arıtma tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma işlerinin zamanlamasını gösteren plandır.

y) Kanalizasyon şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemdir.

z) Kısa mesafeli koruma alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 (yedi yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

aa) Kmax: Tablo II’de verilen sektörlere ait atıksu kirlilik katsayısıdır.

bb) Kompozit numune: Endüstriyel atıksulardan eş zaman aralıklarında alınarak meydana getirilen karışık numunedir.

cc) Kontrol bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm

yapmak, atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıdır.

çç) Konvansiyonel parametreler: Bu Yönetmelikte atıksuları tanımlamada kullanılan ve tabiatta kalıcı özellik göstermeyen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Askıdaki Katı Madde (AKM), Yağ-Gres, Toplam-N ve Toplam-P parametreleridir.

dd) Köy pompası: 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen 8 m3’ten az kapasitedeki Sınıf 2 ve Sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonlarıdır.

ee) Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli (KSUB): İSKİ Tarifeler Yönetmeliği’ne göre kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti mukabili alınan bedeldir.

ff) Mevcut faaliyet: İçmesuyu havzalarında 12/05/2006 tarihli ve 933 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı ile kabul edilen İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarih olan 25/05/2006 tarihinden önce mevcut olan faaliyet veya bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareden alınmış DKKR / GSMR görüşüne sahip işletmelerdeki mevcut olan faaliyettir.

gg) Mutlak koruma alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 (üç yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.

ğğ) Numune: Atıksuyun bütün özelliklerini içeren ve herhangi bir zamanda alınan örnektir.

hh) Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 (bin) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ıı) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamına giren sanayi bölgeleridir.

ii) Ön arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından önce deşarj limitlerine kadar arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü arıtma tesisidir.

jj) Önemli kirletici kaynaklar: Debisi 50 (elli) m3/gün’den büyük olan ve sadece konvansiyonel parametreler ihtiva eden atıksular ile debisi ne olursa olsun üretim faaliyetleri itibariyle toksik parametre ihtiva eden proses atıksuyuna sahip endüstriyel atıksu kaynaklarıdır.

kk) Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için yapılan yapıdır.

ll) QEndüstriyel : Endüstriyel atıksu debisi (m3/gün) dir. mm) Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanlardır.

nn) Şahit numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak, esas numune ile eş zamanlı olarak alınarak aynı koruma şartları altında muhafaza edilerek ilgili Bakanlığın Çevre Referans Laboratuarı’na işletme sahibi nezaretinde götürülen ve analizi yapılan numunedir.

oo) Tahakkuka esas süre (T): Atıksu arıtma bedeli tahakkukunda takvim günü esasıyla hesaplanacak süredir.

öö) Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir.

pp) Toksik parametreler: Genel olarak endüstri esaslı faaliyetlerden meydana gelen ve tabiatta kalıcı özellik gösteren ve/veya toksik etkiler meydana getiren ağır metaller, fenol, siyanür ve benzeri parametrelerdir.

rr) Uzun mesafeli koruma alanı: Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan kara alanıdır.

ss) Yağmur suyu kanalı: Yağış sularını, yüzeysel suları ve drenaj sularını taşıyan kanaldır.

şş) Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğidir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 4 – (1) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atıksuyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, yetkili bertaraf tesisine nakletmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Buna göre; a) Kanal bağlantı onayı aşamasında, bu yükümlülüğü yerine getireceğini gösterir proje ve belgelerini İdareye sunmayanlara kanal bağlantı görüşü verilmez.

b) İnşaatı bitmiş olan işletmelerden bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere İdarece yapı kullanma izni görüşü verilmez.

(2) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, ön arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

(3) Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletme deşarj izin belgesi almak zorundadır.

(4) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyona bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise atıksuların işletmeye ait fosseptikte toplanması zorunludur.

(5) Kanalizasyon şebekesini tahrip edecek ve akışı engelleyecek maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez.

(6) İdare’ye ait altyapı tesislerini tahrip edenler ve akışı engelleyenler, oluşan zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır.

(7) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atıksular; yağmur suları, soğutma suları ve az kirli sularla seyreltilemez.

(8) İşletme, bu Yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen atıksu arıtma bedelini süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(9) İdare tarafından tahakkuk ettirilen analiz, kanal katılım, atıksu arıtma ve hasar bedellerinin tahsilât ve takibi ilgili daire başkanlıklarınca yürütülür.

(10) Numunelerin muhafazası, taşınması ve analizi; 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ne ve APHA, AWWA, WEF “Standard Methods For The Examination of Water And Wastewater”, EPA gibi milletlerarası standart metotlara göre İdarece yapılır.

(11) Endüstriyel atıksuyu olan işletme, başka bir kurum tarafından herhangi bir kararla faaliyetten men edilmişse, faaliyetten men eden birimin onayı olmadan ya da faaliyetten men’i kaldırılmadan inceleme yapılmaz, firmanın faaliyette olduğunun tespiti halinde ilgili birimlere

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Yazı ile bildirilir ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki 2 Numaralı Formüle göre tespit tarihi itibariyle AAB tahakkuku başlatılır.

(12) İdarenin yazılı müsaadesi olmadıkça kanal şebekesinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekenin yeri değiştirilemez, bağlantı kanalı inşa edilip şebeke sistemine bağlanamaz ve kanalizasyon şebekesinden su alınamaz. Atıksu kontrol çalışmaları kapsamında bu çerçevede karşılaşılan uygunsuzluklar ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.